Crasus

12 tekstów – auto­rem jest Cra­sus.

Ludzie god­ni zaufa­nia, nig­dy nie proszą o to. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 sierpnia 2010, 06:07

Ludzie są jak baj­ki, gdy przes­ta­jemy w nich wie­rzyć, ciężko uwie­rzyć ponownie. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 16 sierpnia 2010, 01:57

Z brzyd­kiej ko­biety łat­wiej zro­bić piękną, niż z głupiej zro­bić mądrą... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 6 sierpnia 2010, 17:22

Gdy wszys­tko pa­li się w rękach trze­ba uważać, by nie zos­tały w nich sa­me popioły. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 4 sierpnia 2010, 23:31

Ludzie cze­kają la­tami na to co nieosiągal­ne, by nie dos­trze­gać rzeczy codzien­nych będących w za­sięgu ręki. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 29 lipca 2010, 18:37

Przechodzi­my przez piekło, aby zdać so­bie sprawę że nie było to te­go warte... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 lipca 2010, 01:57

Dob­rze jest dopóki wsta­jesz ra­no i pat­rząc w lus­tro, nie masz ocho­ty splunąć so­bie w twarz. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 27 lipca 2010, 00:18

Dźgnięta du­ma nie poz­wa­lała mu wybaczyć,
po­raniony umysł nie poz­wa­lał zapomnieć,
wyk­rwa­wiające się ser­ce błagało o spokój... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 lipca 2010, 01:40

Wys­tar­czy kil­ka słów żeby zruj­no­wać ko­muś życie, ale po­tem może nie wys­tar­czyć całego życia żeby to naprawić. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 25 lipca 2010, 02:44

Cho­ciaż nie ma­my nic do stra­cenia, pot­ra­fimy stra­cić wszystko... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 24 lipca 2010, 03:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Crasus

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność